ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού | OPERATIONAL PROGRAMME 'COMPETITIVENESS AND ENTREPRENEURSHIP' - Hellenic Republic, Ministry of Economy, Infrastructure, Shipping and Tourism