Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

Ταμείο Υποδομών [17/9/2019]


Το Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ - Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF),  έχει ως στόχο να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Το νέο ταμείο  υποδομών θα προσφέρει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 450 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας στην υλοποίηση βιώσιμων έργων συνολικού ύψους τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ στους τομείς προτεραιότητας. 

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ προέρχονται κατά 200 εκ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, κατά 200 εκ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. ευρώ από ανακτώμενους πόρους του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που λειτούργησε την Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013.   

Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και επιλέχθηκαν  κατόπιν  διαγωνιστικής διαδικασίας τρεις Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), που θα παρέχουν τα επενδυτικά δάνεια, η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και ο Όμιλος Alpha Bank- Eurobank.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στους ΕΧΟ από οποιονδήποτε φορέα, του οποίου τα έργα κρίνονται επιλέξιμα σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.  Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Τα επιλέξιμα έργα μπορούν να ανήκουν στους παρακάτω Θεματικούς Στόχους:

«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»  (Θ.Σ. 4)

Μπορούν να περιλαμβάνονται έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων, στη δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υδροηλεκτρικών και υβριδικών εγκαταστάσεων και συστημάτων βιομάζας που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών.

«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων»  (Θ.Σ. 6)

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται έργα αστικών υποδομών που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής, υποδομών διαχείρισης/επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, υποδομών με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών περιοχών, καθώς και την εκμετάλλευση του αποθέματος δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στο παραπάνω πλαίσιο.

Το ύψος της χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ για κάθε έργο που θα επιλεγεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000.000 ευρώ.

Ενεργές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Υποδομών.  Διαβάστε περισσότερα για τη σύσταση του Ταμείου Υποδομών εδώ

 


Ανακοίνωση για νέες εγγραφές στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ταμείου Υποδομών και με βάση το από 7-5-2019 Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του Επενδυτικού Συμβουλίου του Ταμείου Υποδομών, για την επιλογή των κατάλληλων οικονομικών φορέων για τον υπολογισμό του εύλογου ποσοστού απόδοσης (Fare Rate of Return, FRR) στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του άρθρου 16 «Περιφερειακές ενισχύσεις για την αστική ανάπτυξη» ή του άρθρου 39 «Επενδυτικές ενισχύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, οι ΕΧΟ δύνανται να αξιοποιήσουν, τον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Υ.Α 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017, που τηρεί η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα τους εγγεγραμμένους στην Κατηγορία Β.

Προς τούτο καλούνται οι Ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στην Κατηγορία Β.

Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης