Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών [30/11/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 090

Προϋπολογισμός: 6.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-06: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών». Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 5.000 ωφελουμένων οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. πρωτ. οίκ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017), όπου και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων αναβάθμισης των προσόντων των ήδη εργαζομένων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, όπου η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, βάσει διεθνών προτύπων, αποτελεί αναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και προβλέπεται να συμβάλει στην προστασία ή ενδυνάμωση της απασχόλησής τους.

Στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς. Το Ε.Μ.Φ. που συστάθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) και λειτουργεί, ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α, Μητρώο Β -Υποκατηγορίες, Υπομητρώο). Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο Α'. Για την μετάβαση ωστόσο από το εισαγωγικό Μητρώο Α', στο Μητρώο Β' Λιμένα ή Ξηράς, ο νόμος προβλέπει ως προϋπόθεση, ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία, ή συνδυασμό της επαγγελματικής εμπειρίας και πιστοποίηση των δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO/IEC 17024. Η πιστοποίηση αυτή, σύμφωνα με το νόμο, χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχετικού πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι (περίπου 4.000) στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) και δύναται μελλοντικά να ενταχθούν και να συμμετάσχουν και τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης (περίπου 1.000).

Στην προτεινόμενη πράξη δύναται να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες ενέργειες:

Α. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βασισμένες σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.

Β. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου (ΕΟΠΠΕΠ) ή άλλου διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ), κατά ISO/IEC 17024, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.

Γ. Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη δημοσιότητα της Πράξης.

Η Πράξη δύναται να υλοποιηθεί αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοιχτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου (ίση μεταχείριση υποψηφίων αναδόχων, διαφάνεια, δημοσιότητα της διαδικασίας, αναλογικός χαρακτήρας του ανταλλάγματος του αναδόχου, αρχή του πραγματικού ανταγωνισμού).

Πληροφορίες: Ανριάνα Μαρίνου - Ξύδη, Τηλ.: 2131053780, 776, e-mail: amarinou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
3/12/2019 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
28/6/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
30/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης