Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας [21/6/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/06/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/07/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/12/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 121

Προϋπολογισμός: 22.400.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους:

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με την ιδιότητα του Δικαιούχου ή Συνδικαιούχου και Κυρίου της Πράξης, κατά περίπτωση
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης οι φορείς που ορίζονται στο με αρ. πρωτ.161/10-4-2019 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ασφάλισης για την υποβολή του Εντύπου Πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας» όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι Φορείς αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ως εξής:

Α. συνάπτοντας προγραμματική σύμβαση ή σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Οι Φορείς μπορούν είτε i) να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης ως μόνοι Δικαιούχοι και Κύριοι της πράξης ή ως συνδικαιούχοι με την Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ να αποτελεί Δικαιούχο ή/και Συνδικαιούχο της πράξης είτε ii) να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης ως δικαιούχοι ή/και συνδικαιούχοι, με την Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ να έχει μόνον την ιδιότητα του κυρίου της Πράξης, είτε

Β. υποβάλλοντας αυτόνομα διακριτές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υπό την ιδιότητα του δικαιούχου

Οι Φορείς που θα υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης με την ιδιότητα του Δικαιούχου και Συνδικαιούχου θα πρέπει:

i. Να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητά τους για την υλοποίηση της πράξης, για την οποία υποβάλλουν πρόταση.

ii. Να απασχολούν έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (πλην των μελών του ΔΣ) πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης. Η σχέση εργασίας θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Ενώ μη τήρηση της ανωτέρω απαίτησης θα επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Στην περίπτωση νέας πρόσληψης, ήτοι μετά τη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη πρόσληψη εργαζομένων που αποτελούν συζύγους, συμβίους, συμβίες και συγγενείς α' και β' βαθμού των μελών ΔΣ και εν γένει των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση του Δυνητικού Δικαιούχου.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχολήσεως για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας. Η δράση λαμβάνει υπόψη τη γενική εικόνα της κατάστασης στην απασχόληση και ιδιαίτερα της εξέλιξης των επισφαλών θέσεων εργασίας αλλά και την ανάγκη για ουσιώδη ενίσχυση της δυνατότητας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για απασχόληση, την προοπτική βελτίωσης των όρων αυτής της απασχόλησης και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων. Ωφελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 7.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται.

Οι συμμετέχοντες ωφελούμενοι των δράσεων πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού εργαζόμενου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει:

• στην εξοικείωση των εργαζομένων με τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας,

• στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας,

• στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και στην αναβάθμιση των γνώσεων τους.

Η βάση της δράσης είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελούμενων, η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες, καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου αυτή ενδείκνυται.

Για το σκοπό αυτό, η δράση θα περιλάβει μικρής διάρκειας περίοδο διαμόρφωσης αναλυτικού οδηγού εφαρμογής στον οποίο θα ενσωματωθούν συμπεράσματα ερευνών – μελετών διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας και εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων που θα ωφεληθούν. Περαιτέρω η δράση θα αναπτύξει ενέργειες:

• συμβουλευτικής καθοδήγησης,

• κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training)

• πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Ενώ επίσης θα απαιτηθούν οριζόντιες ενέργειες συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης των πράξεων καθώς και προβολής και δημοσιότητας.

Ειδικοί Όροι:

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος οφείλει να λάβει υπόψη του τα οριζόμενα στο Παράρτημα III: Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων.

• Όταν η υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning) ο δικαιούχος οφείλει υποχρεωτικά να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα IV: Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (elearning).

• Το γνωστικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης που εντάσσεται στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να καλύπτει, κατ' ελάχιστον, το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί κι εξετάζει το Σχήμα Πιστοποίησης που θα εφαρμοστεί.

• Η πρακτική άσκηση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων πραγματοποιείται μόνον εκτός ωραρίου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ωφελούμενοι καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις των παρόχων κατάρτισης ή συνδεδεμένες με αυτούς ή/και σε εκείνες που συνδέονται – με οποιοδήποτε τρόπο – με τους ωφελούμενους από την εφαρμογή της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτονται λειτουργικές ή άλλες δαπάνες των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργείται η πρακτική άσκηση και θα πρέπει να εξετάζονται οι τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ για την ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης.

• Οι ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα πρέπει να υλοποιηθούν αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοιχτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Προτείνεται στα σχέδια δράσης να ακολουθηθεί η παρακάτω κλείδα ανά κατηγορία περιφερειών για την κατανομή των πόρων και των ωφελουμένων:

- Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 61,30%

- Περιφέρειες σε μετάβαση: 17,60%

- Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική): 9,60%

- Περιφέρειες σε μετάβαση (Σ) (Στερεά Ελλάδα): 4,20%

- Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Σ) (Νότιο Αιγαίο): 7,30%

Σε περίπτωση που η κατανομή διαφέρει από την ανωτέρω ο Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη τεκμηρίωση επί της επιλογής του.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι πόροι σε μία ή περισσότερες κατηγορίες περιφερειών τότε κατά την αξιολόγηση και ένταξη θα λαμβάνεται υπόψη ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά κατηγορία περιφέρειας, καθώς και η βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου δράσης του.

 

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, 2131503761, email: ch.karakasis@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
21/6/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/6/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund