Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας [21/6/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/06/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/07/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/12/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 121

Προϋπολογισμός: 68.000.000,00  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους:

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με την ιδιότητα του Δικαιούχου ή Συνδικαιούχου και Κυρίου της Πράξης, κατά περίπτωση
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχολήσεως για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας. Η δράση λαμβάνει υπόψη τη γενική εικόνα της κατάστασης στην απασχόληση και ιδιαίτερα της εξέλιξης των επισφαλών θέσεων εργασίας αλλά και την ανάγκη για ουσιώδη ενίσχυση της δυνατότητας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για απασχόληση, την προοπτική βελτίωσης των όρων αυτής της απασχόλησης και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων. Ωφελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 7.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται.

Οι συμμετέχοντες ωφελούμενοι των δράσεων πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού εργαζόμενου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει:

• στην εξοικείωση των εργαζομένων με τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας,

• στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας,

• στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και στην αναβάθμιση των γνώσεων τους.


Πληροφορίες
: Χρήστος Καρακάσης, 2131503761, email: ch.karakasis@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
13/2/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
13/2/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης (2η τροποποίηση)
29/1/2020 Ένταξη της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
22/1/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
22/1/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης (1η τροποποίηση)
9/12/2019 Ένταξη της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο»
9/12/2019 Ένταξη της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
21/6/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/6/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης