Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης [21/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 034

Προϋπολογισμός: 43.600.565,46 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων στοχεύει στην αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Τήνου, Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια διαμέσου της διασύνδεσής του με το ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ). O σχεδιασμός διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώνεται στην πλήρη έκτασή του σε τρεις φάσεις. Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό η Α΄ Φάση του έργου περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο καθώς και με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες των ΑΣΠ (Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής) τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία των νησιών τροφοδοτούνται πλέον από το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Τα έργα της Α΄ Φάσης κατηγοριοποιούνται σε δυο επιμέρους διακριτά τμήματα ΣΤΑΔΙΟ 1, που ολοκληρώνεται στην Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 και ΣΤΑΔΙΟ 2, που ολοκληρώνεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020.

Η Β΄ Φάση του έργου που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βρόχου των Κυκλάδων με τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο.

Η Γ΄ Φάση περιλαμβάνει δεύτερη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο.

Η παούσα πρόσκληση αφορά στην ένταξη στο ΕΠΑνΕΚ του 2ου σταδίου της Α Φάσης του έργου, ενώ η πρόσκληση για την ένταξη των επόμενων φάσεων του έργου θα εκδοθεί μεταγενέστερα, σε χρόνο που θα καθοριστεί με βάση την πορεία υλοποίησης των εργασιών.

Το 2ο στάδιο Α΄ Φάσης του έργου περιλαμβάνει κυρίως την ολοκλήρωση της υπόγειας και υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης του Λαυρίου με τη νήσο Σύρο καθώς και την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Σύρου με τις νήσους Μύκονο, Πάρο και Τήνο.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 213-1503644, Email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
14/11/2018 Τροποποίηση της Πράξης «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης»
27/12/2016 Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (2ο Στάδιο Α΄ Φάσης)»
15/12/2016 'Ενταξης της πράξης « ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (2Ο ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΦΑΣΗΣ)»
30/9/2016 Απόφαση Παράτασης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
21/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης