Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας [29/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 039

Προϋπολογισμός: 75.526.965,88 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες Δικαιούχων (ή εναλλακτικά στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Ακαδημία Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Πάτρας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται προς τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι προτάσεις των οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π. 127502/01.08.2016 2η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από αξιολόγηση ως προς την συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι παραπάνω φορείς να υποβάλουν επικαιροποιημένη αναλυτική πρόταση για την προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης της υποδομής η οποία θα περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της πρόσβασης. 

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 213-1503644, Email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
23/7/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
20/7/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
27/6/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED»
30/5/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου»
16/5/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων
20/4/2018 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»
30/3/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
26/3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα»
26/3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ)»
22/3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος / ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ»
10/11/2017 Απόφαση απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION – INSPIRED»
1/11/2017 Αποφάσεις Ένταξης
8/5/2017 Συγκρότηση μιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
22/2/2017 ΦΕΚ και Απόφαση Αντικατάστασης Μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση
4/11/2016 ΦΕΚ και Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης
24/10/2016 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Πρόσκληση
18/10/2016 Απόφαση Τροποποίησης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
23/8/2016 Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης