Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων [20/3/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 057

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Εθνικής 'Aμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, 'Eρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την υποβολή προτάσεων  έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H παρούσα πρόσκληση αφορά στον πρώτο κύκλο της δράσης που αφορά σε παρεμβάσεις που προτείνονται και υλοποιούνται από Δημόσιους φορείς και συνεισφέρουν στην αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Ο πρώτος κύκλος της δράσης αφορά αποκλειστικά σε έργα που άπτονται υποχρεώσεων έναντι των Θεσμών ή κανονιστικών οδηγιών και τα οποία θα υλοποιηθούν από Υπουργεία.

Σημειώνεται ότι οι εποπτευόμενοι φορείς αυτών δεν μπορεί να οριστούν ως συνδικαιούχοι.

Οι πράξεις που δύνανται να ενταχθούν πρέπει να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης ως διευκολυντή της επιχειρηματικότητας και να μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα όπως:
-Απλούστευση των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν άμεση επίδραση στην επιχειρηματικότητα
-Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις
-Ανάπτυξη ενός σταθερού και συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις

Ενδεικτικές μορφές πράξεων αποτελούν:
• Λειτουργική και Θεσμική Αναβάθμιση φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας τους (ανάπτυξη
και εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας, οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών / αρμοδιοτήτων
κ.ο.κ.)
• Ανάπτυξη διαδικασιών για πιστοποίηση / προτυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
• Διαμόρφωση προδιαγραφών για νέες διαδικασίες/λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης ή αναβάθμιση υφιστάμενων
• Εφαρμογή σχεδίων δράσης που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως και συνιστούν υποχρεώσεις έναντι των Θεσμών και περιλαμβάνονται στο Νόμο υπ' αριθ. 4336 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ? Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης»,
• Ενέργειες που συνιστούν υποχρέωσεις συμμόρφωσης Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στον πρώτο κύκλο της Δράσης είναι η πράξη να αφορά σε:
- Ενέργειες που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως και συνιστούν υποχρεώσεις έναντι των Θεσμών και περιλαμβάνονται στο Νόμο υπ' αριθ. 4336 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις / Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
- Ενέργειες που αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί  αρμοδίως και συνιστούν υποχρεώσεις έναντι των Θεσμών και περιλαμβάνονται στο Νόμο υπ' αριθ. 4336 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις / Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
- Ενέργειες που συνιστούν υποχρεώσεις συμμόρφωσης Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς
- Ενέργειες που αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς.
Στη παρούσα πρόσκληση δεν εμπίπτουν πράξεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Δεν λογίζεται ως πράξη ΤΠΕ, αυτή με προϋπολογισμό εξοπλισμού/λογισμικού/ αποσβέσεων ΤΠΕ κατώτερο του 10% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης.

Πληροφορίες: κ. Γεωργία Σούμπαση , Τηλ.: 213-1503650, e-mail: gsoumpasi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
24/9/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»
25/6/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»
15/5/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «Ενέργειες βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και συμμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων, συναρτήσει των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα αυτό»
24/4/2019 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς»
23/4/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Μ.Ε.Τ.Π.)»
23/4/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
27/3/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων ¨Φορτοεκφορτωτής ξηράς – λιμένος¨ και ¨Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»
6/11/2018 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του κατάλληλου Οργανωτικού Μοντέλου για την Aσκηση Διαστημικής Πολιτικής της Χώρας»
17/10/2018 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς»
14/9/2018 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»
10/1/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία»
7/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»
7/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων "Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος" και "Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων"»
29/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.»
29/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
13/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενέργειες βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και συμμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων, συναρτήσει των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα αυτό»
8/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Απλούστευση των Διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας, Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ.Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)
8/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του κατάλληλου Οργανωτικού Μοντέλου για την 'Ασκηση Διαστημικής Πολιτικής της χώρας»
6/9/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»
9/8/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΒ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
9/8/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
28/4/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Παράταση έως 31/5/2017)
20/3/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
20/3/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund