Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Επιτροπή Παρακολούθησης

Έγκριση μέσω της 49ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 6c, 3c, 4c και 10iv του ΕΠΑΝΕΚ.
29/6/2020
περισσότερα...

Έγκριση, μέσω της 48ης Γραπτής Διαδικασίας, της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ
19/6/2020
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 47ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c και 1b του ΕΠΑνΕΚ
15/5/2020
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 46ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a , 3c και 8v του ΕΠΑΝΕΚ
6/2/2020
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 44ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της Δράσης «ULTRAFAST BROADBAND» του ΕΠΑΝΕΚ
30/10/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 45ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 3ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
30/10/2019

 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 43ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b του Προγράμματος
25/9/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2018 (EEY2018)
28/6/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 41ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c, 4a, 4b, 6c, 7e, 8v, 10iv και 11i του ΕΠΑνΕΚ
25/6/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 40ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 3c, 4c, 6c και 8v του ΕΠΑνΕΚ
16/5/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 39ης Γραπτής Διαδικασίας της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a και 3c του ΕΠΑνΕΚ
2/4/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 38ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 2a και 2b του ΕΠΑνΕΚ
13/3/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης και Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 3c, 4c και 8iii του ΕΠΑνΕΚ.
22/2/2019
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 36ης Γραπτής Διαδικασίας Τροποποίησης Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης και Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 3a και 6c του ΕΠΑνΕΚ
24/1/2019
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 35ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a,1b, 2a, 3c, 4a, 4b και 8iii του ΕΠΑνΕΚ
18/12/2018
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 34ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 3c και 3d του ΕΠΑνΕΚ.
12/11/2018
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 33ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης α) του Δελτίου Εξειδίκευσης και β) της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της Δράσης 02-11i-2.4-03 «Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ»
3/9/2018
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 32ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3c, 8v και 10iv του ΕΠΑνΕΚ
21/8/2018
περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 31ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 2ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
17/7/2018
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 30ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 3a, 3c, 3d, 4c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.
12/7/2018
περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 29ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2017 (EEY2017)
11/7/2018
περισσότερα...

Έγκριση, μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 3c, 6c και 10iv του ΕΠΑνΕΚ
25/5/2018
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3a, 3c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.
10/4/2018
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 26ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης 01-1b-1.1-02 «Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες»
9/1/2018
περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 25ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 4a, 6c, 6g, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ
27/11/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 24ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων του ΕΠΑνΕΚ
2/11/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 23ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ
3/10/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 22ης Γραπτής Διαδικασίας της Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
28/9/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 21ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 8v, 6c, 1b, 3c, 3d του ΕΠΑνΕΚ
23/8/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 20ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 11i, 8v, 2b του ΕΠΑνΕΚ
22/8/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 19ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2016 (ΕΕΥ 2016)
8/7/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 18ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02, καθώς και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων με κωδ. 01-1b-1.1-05, 01-1b-1.1-06 και 01-1b-1.1-07 του ΕΠΑΝΕΚ
7/7/2017
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 17ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 3c, 2a, 4a και 4b του ΕΠΑνΕΚ
6/7/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας της 2ης τροποποίησης του Προγράμματος και Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 6c και 4c
28/3/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 7e, 11i και 8iii του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
13/3/2017
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 14ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-04 και τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση (mentoring) Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας», στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
18/1/2017
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 13ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Πίνακα 27 «Κατάλογος Μεγάλων Έργων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020.
22/12/2016
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 12ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-03 και τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας» καθώς και της Αναλυτικής Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της ανωτέρω δράσης
21/12/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 11ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Αναλυτικής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 2b και 3c του ΕΠΑΝΕΚ
13/12/2016
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 10ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-03 «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ».
5/12/2016
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 9ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3c, 4c του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
4/12/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b και 2b του ΕΠΑνΕΚ
29/9/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης ή/ και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 3a, 3c , 8iii, 2a, 2b και 6c του ΕΠΑνΕΚ
2/8/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασία των Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων αξιολόγησης & επιλογής πράξεων Ερευνητικών Υποδομών και ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ
21/7/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων Αξιολόγησης & Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 6c και 8v του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ)
9/6/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης με έτος αναφοράς το 2015 (ΕΕΥ2015)
31/5/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ του ΕΠΑΝΕΚ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
11/5/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
8/2/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
7/2/2016
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
7/2/2016
περισσότερα...

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης