Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Σηματοδότηση

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020, οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται απο τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να κάνουν αναφορά στην χρηματοδοτηση του εργου τους χρησιμοποιώντας τα σχετικά λογότυπα, σε κάθε είδους ενέργεια επικοινωνίας. 

Στην ενότητα αυτη θα βρείτε τα απαραίτητα λογότυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους σε κάθε εφαρμογή δημοσιότητας που σχετίζεται με το έργο το οποίο υλοποιούν, για την ικανοποίηση των κανονιστικών υποχρεώσεων π.χ. έντυπο ενημερωτικό υλικό.  Για την διευκόλυνση σας σχεδιαστηκε υπόδειγμα τοποθέτησης των λογοτύπων, υπο την μορφή πλαισίου. Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά υποδείγματα ανάλογα με το Ταμείο απο το οποίο χρηματοδοτείται το κάθε έργο.  Συνημμένα Αρχεία
Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων ΕΠΑνΕΚ
Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ
Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λογότυπο Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020)
Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020
Υποδείγματα τοποθέτησης λογοτύπων (πλαίσια)
Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής
Εκτελεστικός Κανονισμός 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013
Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΑνΕΚ (Ιούνιος 2015)
Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020