Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2019 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί αθροιστικά 128 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 5,3 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 112% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. 

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 20.193  έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 4,6 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

13

1.997.173.307

19.036

1.406.434.393 €

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210

6

12.267.210 €

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

4

868.000.000

4

868.000.000 €

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

13

640.974.848

719

366.381.967 €

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

58

121.691.419 €

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

19

359.391.228

17

324.629.149 €

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

15

330.839.875

13

375.824.368 €

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

199.536.190

2

493.974.547 €

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

14

175.683.288

156

186.260.443 €

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

9

206.234.042

95

194.800.980 €

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

4

60.000.000

33

34.466.091 €

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

3

153.983.695

35

136.957.460 €

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

81.787.469 €

ΣΥΝΟΛΟ

128

5.303.104.934

20.193

4.603.475.496 € 

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης