Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2019 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί αθροιστικά 128 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 5,3 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 112% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. 

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 20.992  έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 4,68 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 99% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

13

1.997.173.307

19.826

1.461.895.718

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210

6

12.267.210

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

4

868.000.000

4

868.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

13

641.074.848

728

370.632.676

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

58

121.691.419

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

19

359.391.228

17

324.629.149

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

15

330.839.875

13

375.824.368

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

199.536.190

2

493.974.547

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

14

175.683.288

156

186.766.936

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

9

209.576.242

95

201.400.780

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

4

60.000.000

33

36.432.107

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

3

153.983.695

35

136.957.460

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

92.566.669

ΣΥΝΟΛΟ

128

5.305.547.134

20.992,0

4.683.039.039

 

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης