Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί αθροιστικά 132 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 5,39 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 114% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. 

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 19.135 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 4,505 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 96% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός

 Προϋπολογισμός

(Δ.Δ)

Εντάξεις

(αριθμός)

Συνολικός

Προϋπολογισμός

(Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

13

1.997.173.307 ευρώ

18.029

1.345.176.073 ευρώ

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210 ευρώ

5

12.267.210 ευρώ

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

4

868.000.000 ευρώ

4

868.000.000 ευρώ

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

12

635.674.848 ευρώ

680

345.192.529 ευρώ

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000 ευρώ

58

121.691.419 ευρώ

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

19

359.391.228 ευρώ

14

312.561.649 ευρώ

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

15

330.839.875 ευρώ

13

375.824.368 ευρώ

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

198.536.190 ευρώ

2

493.974.547 ευρώ

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

16

197.252.044 ευρώ

150

184.244.333 ευρώ

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

11

282.474.042 ευρώ

95

194.800.980 ευρώ

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

4

60.000.000 ευρώ

31

34.466.091 ευρώ

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

3

153.983.695 ευρώ

35

136.957.460 ευρώ

Τεχνική Βοήθεια

19

74.471.250 ευρώ

19

81.787.469 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

        132

5.394.413.690 ευρώ

19.135

4.505.944.128 ευρώ

 

 

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund