Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 135 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 7,3 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 156% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 31.487  έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 6,093 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 130% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

16*

3.027.173.307*

1.055

1.772.629.659

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210

5.181

12.267.210

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

5

968.000.000

4

1.468.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

14

679.216.544

15.312

506.987.970

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

933

121.691.419

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

20

624.391.233

1

605.455.045

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

15

330.839.875

8.558

421.457.234

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

199.536.190

103

493.974.547

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

14

175.683.288

35

190.121.545

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

10

264.641.242

38

227.652.026

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

4

65.000.000

58

40.904.351

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

3

153.983.695

7

136.982.260

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

0

94.868.176

ΣΥΝΟΛΟ

135*

7.298.753.835*

31.487

6.092.991.441

 *Συμπεριλαμβάνονται οι 3 προσκλήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας λόγω COVID- 19 με π/υ πρόσκλησης 1.530 εκ. ευρώ και π/υ ένταξης 500 εκ ευρώ έως 1/7/2020


Συνημμένα Αρχεία
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης