Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι τις 25 Μαΐου 2020 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 131 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 5,74 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 123% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Επιπρόσθετα εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19 συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ. Αθροιστικά το ύψος των 133 προσκλήσεων είναι 7,5 δισ. ευρώ.

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 30.348  έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 5,23 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 112% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

15*

3.747.173.307*

28.895

1.737.586.044

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210

6

12.267.210

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

5

968.000.000

5

968.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

13

649.216.544

992

468.962.017

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

58

121.691.419

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

20

624.391.233

18

339.593.029

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

15

330.839.875

14

395.825.082

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

199.536.190

2

493.974.547

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

14

175.683.288

163

190.430.988

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

10

264.641.242

103

227.700.168

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

4

65.000.000

38

40.916.993

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

3

153.983.695

35

136.982.260

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

94.868.176

ΣΥΝΟΛΟ

133*

7.488.753.835*

30.348

5.228.797.933

 *Συμπεριλαμβάνονται οι 2 προσκλήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας λόγω COVID- 19

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης