Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 01 Απριλίου 2021 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 153 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 9,77 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 152% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (6,422 δισ. ευρώ μετά την Αναθεώρηση που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2020)

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 35.076 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 9,87 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 154% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

 

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

19

3.577.173.307

33.146

3.333.223.556

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210

8

31.010.842

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

6

2.548.000.000

6

2.660.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

18

775.133.419

1.315

693.556.515

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

102

209.480.643

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

21

660.021.030

95

622.334.915

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

20

390.824.883

15

421.392.556

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

799.536.190

3

1.120.603.039

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

17

216.683.288

169

188.787.369

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

10

264.641.242

122

294.923.658

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

5

69.850.000

41

44.658.090

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

3

153.983.695

35

151.658.654

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

94.942.576

ΣΥΝΟΛΟ

153

9.766.135.516

35.076

9.866.572.414


Συνημμένα Αρχεία
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2019
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης