Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 04 Δεκεμβρίου 2023 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 180 ενεργές Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,95 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,3 δισ. ευρώ μετά και την  Αναθεώρηση του 2023).

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.008  έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

36

5.309.029.307

34.880

4.865.668.464

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

6

31.337.210

7

32.912.875

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

6

2.768.000.000

6

2.880.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

21

800.259.419

1.497

814.048.932

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

102

209.480.643

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

19

622.524.309

36

572.270.862

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

25

598.388.740

25

749.558.326

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

5

799.749.821

8

935.547.959

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

18

220.383.288

224

208.388.805

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

13

307.521.242

121

329.075.371

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

5

74.850.000

47

47.261.813

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

4

170.457.295

36

158.156.574

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

155.511.196

ΣΥΝΟΛΟ

180

11.946.031.882

37.008

11.957.881.820


Συνημμένα Αρχεία
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2022
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2021
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2020
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2019
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19