Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ε-Βιβλιοθήκη

Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αρχεία Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ΦΕΚ, σημαντικές εγκυκλίους και νόμους σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Α1. Διαρθρωτικά Ταμεία, Γενικοί Κανονισμοί


A2. Διαρθρωτικά Ταμεία, Εκτελεστικοί Κανονισμοί


Α3. Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο


Α4. Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 


Α5. Διαχειριστική Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης


Α6. Ενδιάμεσοι Φορείς, Αρμοδιότητες

ΦΕΚ και Αποφάσεις ορισμού φορέων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ


Β. Κρατικές Ενισχύσεις


Γ. Δημόσιες Συμβάσεις


Δ. Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής


Ε. Αξιολογήσεις


Υποστηρικτικό Υλικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ: Κατάργηση δεικτών ΕΚΤ μετά την ψήφιση κανονισμού OMNIBUS


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19