Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Ε-Βιβλιοθήκη

 

Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αρχεία Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ΦΕΚ, σημαντικές εγκυκλίους και νόμους σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Α1. Διαρθρωτικά Ταμεία, Γενικοί Κανονισμοί

- Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 1046 /2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012
Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όλων των Ταμείων
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης
Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 
- 1η τροποποίηση προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19  
- 2η τροποποίηση προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19  
- 3η τροποποίηση προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19
Κανονισμός (ΕΕ) 460/2020 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. 
Κανονισμός (ΕΕ) 558/2020 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

A2. Διαρθρωτικά Ταμεία, Εκτελεστικοί Κανονισμοί

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ΚΜ και της Επιτροπής 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013
Eκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων 
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 

Α3. Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο

– Νόμος ΕΣΠΑ 4314/2014 
Απόφαση και ΦΕΚ Τροποποίησης και αντικατάστασης της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ ΒΆ 1822/2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ ΒΆ 3521/2016)
Υπουργική Απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ ΒΆ 2784/2015)
Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 (Φεβρουάριος 2020)
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Έλεγχου για τα Χρηματοδοτικά Μέσα 2014-2020

Α4. Διαχειριστική Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης

– 3η τροποποίηση της με αρ.πρωτ.1615/232 Α1/18.03.2015 (Β΄768) ΚΥΑ Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αντικαταστάθηκε από τη με αρ. πρωτ. 1150/202 Α1/ 08.03.2016  (Β΄833) ΚΥΑ και όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 4449/1410 Α1/19.07.2018 (Β΄3456) ΚΥΑ
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΦΕΚ Β 2064/2017)
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΦΕΚ Β 1248/2015)
ΦΕΚ Σύστασης Υπηρεσίας ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΦΕΚ Β 1502/2000)
ΦΕΚ Αντικατάστασης της ΚΥΑ Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (ΦΕΚ Β 833/2016)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 -2020 (Ιούνιος 2015)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΦΕΚ Β 768/2015)

Α5. Ενδιάμεσοι Φορείς, Αρμοδιότητες

ΦΕΚ και Αποφάσεις ορισμού φορέων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ

Β. Κρατικές Ενισχύσεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)

Γ. Δημόσιες Συμβάσεις

Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
Διορθωτικό στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
Διορθωτικό στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
Νόμος 4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016)
ΠΔ 39/2017 Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, (ΦΕΚ Α 64/2017)

Δ. Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  1303/2013 όλων των Ταμείων, ειδικότερα άρθρα 37 – 46 
Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 964/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πάγιους όρους και τις προϋποθέσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής
Εx ante Αξιολόγηση για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Νοέμβριος 2016)
Εx ante Αξιολόγηση για το πρόγραμμα: «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» (Οκτώβριος 2016)
– 
Εx ante Αξιολόγηση για το πρόγραμμα: «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» (Μάρτιος 2020)

 

Ε. Αξιολογήσεις

- Έκθεση Αξιολόγησης Ενεργειών ΕΠΑνΕΚ
- 1η Αξιολόγηση Ενεργειών Δημοσιότητας
- Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ (Δεκέμβριος 2014)


Υποστηρικτικό Υλικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ: Κατάργηση δεικτών ΕΚΤ μετά την ψήφιση κανονισμού OMNIBUS

Εθνική Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Αύγουστος 2015)
Europe 2020 Strategy Explained (Μάρτιος 2013)
Στρατηγικές Έρευνας & Καινοτομίας 2014-2020 (Μάρτιος 2013)
«Ευρώπη 2020»: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Νοέμβριος 2010)


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης