Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 (παρ 1) και 6  του ν 4314/2014 (Α' 265) η Ειδική Υπηρεσία που συστάθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β'/8.12.2000)  για τη Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2000-2006 μετονομάστηκε σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014 -2020. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης &  του Ταμείου Συνοχής, όπως αυτή συστάθηκε βάσει του άρθρου 3 (παρ1) του 

Με την υπ΄αριθμ. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1248/24-06-2015)  έγινε αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014.

Με την υπ΄αριθμ. 66135/ΕΥΘΥ 455/13.06.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2064/15-06-2017) έγινε Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014.

Με την υπ΄αριθμ. 110770/08.10.2021 ΥΑ (ΦΕΚ 4799/18-10-2021) έγινε Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (ΦΕΚ Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄1248).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 για το ΕΣΠΑ 2021-2027,  η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 αυτού ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με την έκδοση της υπ΄αριθμ. 87051/12.09.2022 ΥΑ (ΦΕΚ 4855Β/15.09.2022)  έγινε αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και κατάργηση της με αριθ. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 ΥΑ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 130Α-27/06/2023 η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ του άρθρου 74 του π.δ. 5/2022 μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

 

Οργανόγραμμα ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 συγκροτείται από τις εξής οκτώ (8) Μονάδες:

Α1. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος και Οριζόντιων Θεμάτων

Α2. Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων

A3. Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πορείας του Προγράμματος στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Β1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων έρευνας και καινοτομίας και επιχειρηματικών υποδομών

Β2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων για υποστήριξη των ΜΜΕ περιλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών

εργαλείων καθώς και διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων

Β3. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και υποστήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω του ΕΚΤ

Β4. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων με απαιτήσεις διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και πράξεων ΤΠΕ καθώς και ανάπτυξης εργαλείων πληροφορικής

Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» εδρεύει στην οδό: Λεωφόρος Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα.

 


Στελέχωση ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στελεχώνεται με προσωπικό από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν 3614/2007.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» περιγράφονται αναλυτικά στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

44212/ΚΠΣ Γ'301/ΦΕΚ Β' 1623/29.12.2000
 και 2974/666Δ/Φ.04/ ΦΕΚ Β' 564/1.4.2008

Πρόσκληση Στελέχωσης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Τηλεφωνικός κατάλογος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

 

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» προχώρησε από τον Ιούνιο 2003 στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο κι έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001: 20015 και επαναπιστοποιείται ανά τριετία.

Οι διαδικασίες του συστήματος, ενημερώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:20015 που διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», πραγματοποιείται ετησίως από την TUV HELLAS (RWTUV) SΑ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ενταγμένα έργα) 

 

Απόφαση για τη δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Ο κατάλογος είναι εμπλουτισμένος με πρόσθετες κατηγορίες προμηθευτών ειδικότερα στη κατηγορία Β5 που αφορά σε Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κατηγορίες  Αξιολογητών Έργων Εξοικονόμησης  & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , έργων ΤΠΤΠΕ, Τεχνικών Έργων – Υποδομών κ.α.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31-12-2023.


Δείτε εδώ τα αρχεία εγγραφής και επανεγγραφής, καθώς και το υλικό συμπλήρωσης των αιτήσεων στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

 

Προγενέστεροι Κατάλογοι συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών:

 
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19