Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   >

26/1/2021 - 2η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα (2.229) αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 57.116.951,67 ευρώ.

moreπερισσότερα...

22/1/2021 - 15η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εκατόν δέκα (110) πράξεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.748.786,62 ευρώ.

moreπερισσότερα...

21/1/2021 - Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικών Νο 1/01.10.2020, Νο 2/08.10.2020, Νο 3/15.10.2020, Νο 4/29.10.2020, Νο 5/04.11.2020 και Νο 6/27.11.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης ενενήντα τριών (93) ενστάσεων.

Ειδικότερα, για είκοσι ένα (21) επιχειρηματικά σχέδια η επιτροπή αποδέχεται την ένσταση και εισηγείται την ένταξή τους σε Προσωρινό Κατάλογο της Δράσης για την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών ένταξης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο έως και την 26η Φεβρουαρίου 2021 να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης. Η επιτροπή εισηγείται επίσης την απόρριψη των ενστάσεων για εβδομήντα δύο (72) επιχειρηματικά σχέδια.

moreπερισσότερα...

21/1/2021 - Σημαντική ανακοίνωση για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» σχετικά με τις Περιφέρειες σε Μετάβαση και την Περιφέρεια Αττικής

Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκβασης των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης, της αξιολόγησης αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τον δεδομένο προϋπολογισμό της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι για τις κατηγορίες περιφερειών:

  • 'Αξονα 01: Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και
  • 'Αξονα 01: Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)

οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν ήδη τον διαθέσιμο ανά κατηγορία περιφέρειας προϋπολογισμό.

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη Δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη χρονοσήμανση οριστικής υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και εγκρίνονται μέχρι της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Όσες αιτήσεις υποβληθούν κατόπιν της εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού δεν θα αξιολογηθούν.

moreπερισσότερα...

20/1/2021 - 14η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη σαράντα δύο (42) πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.440.065,04 ευρώ.

moreπερισσότερα...

14/1/2021 - Συνέδριο EUandU: «Η επιστήμη και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή» στις 18/1/21

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το συνέδριο EUandU, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, στις 9:30 π.μ. Το συνέδριο φέτος, λόγω της πανδημίας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες, τo Hράκλειο και την Πάτρα. Οι εργασίες του συνεδρίου θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα και στις 4 πόλεις.

moreπερισσότερα...

14/1/2021 - Δημοσιοποίηση Στοιχείων Ενταγμένων Έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ» Πρώτη (1η) Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός» - Επικαιροποίηση

Επικαιροποιήθηκε το αρχείο με τα στοιχεία επί πλέον δέκα (10) Φορέων Αρωγών σε συνέχεια της πρώτης (1η) τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» του ΕΠΑνΕΚ. 

moreπερισσότερα...

14/1/2021 - 11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, που αφορά στην ένταξη επιπλέον εξήντα δύο (62) επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.504.863,51 ευρώ.

moreπερισσότερα...

14/1/2021 - Υλικό σηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Οι  δικαιούχοι όλων των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ οφείλουν, σύμφωνα με το Eυρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες δημοσιότητας  για τα έργα που υλοποιούν, που έχουν ως κύριο σκοπό τη προβολή της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και της ωφελιμότητας της χρηματοδότησης. 

Με στόχο τη διευκόλυνση των δικαιούχων, στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ για τη ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ είναι συγκεντρωμένο όλο το απαραίτητο πληροφοριακό και επικοινωνιακό υλικό καθώς και χρήσιμοι οδηγοί ορθής εφαρμογής των υποχρεώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.  Η ενότητα επικαιροποιείται συνεχώς σύμφωνα με την εξέλιξη του Προγράμματος. 

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις ή οδηγίες από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα ή /και αποστέλλοντας μήνυμα στο email: infoepan@mou.gr

moreπερισσότερα...

13/1/2021 - Έγκυρη Πληροφόρηση για τη Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

Σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για την αναμενόμενη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ Δράση «e-λιανικό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

moreπερισσότερα...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης