Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
24/4/2019 - Δημοσίευση Πρόσκλησης: «“ERA-NETS 2019” - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-NETS»

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «“ERA-NETS 2019”- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS», απευθύνεται σε δικαιούχους οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έργα των ERA-NETS  και θα δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια.

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών Κρατών μελών και συνδεδεμένων Κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι: 1.900.000 ευρώ και αφορά στις εξής Ευρωπαϊκές Προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • EuroNanoMed III, (JTC 2018) Joint Transnational Call for Proposals for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
  • CHIST ERA III, (JTC 2017), “Big data and process modelling for smart industry (BDSI) ”
  • TRANSCAN-2, (JTC 2017), 3 nd Joint Transnational Call for research proposals (JTC 2017), “Translational research on rare cancers”.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200.000 €, ανά πρόταση με Έλληνα  εταίρο και μέχρι 250.000 € ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από το 15% -  100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης. Επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων στη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων

β) επιχειρήσεις, και

γ) Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη, 30/05/2019 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 03/07/2019 και ώρα 16.00.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από  Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας (ΔΙΕ), Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της Γ.Γ.Ε.Τ.:

  • Για τη Δράση EURONANOMED III:

Παρασκευή Αφεντάκη, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλ. 2131300112, pafe@gsrt.gr

  • Για τη Δράση TRANSCAN-2:

Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλ. 2131300187, s.dimitropoulou@gsrt.gr

  • Για τη Δράση CHIST_ERA III:

Μάριος Κόνιαρης, Τμήμα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλ.: 2131300094, m.koniaris@gsrt.gr

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης