Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
8/7/2019 - Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται διακόσια  είκοσι  έξι  (226) Πράξεις συνολικού  Π/Υ  δημόσιας   δαπάνης 16.538.328,19 ευρώ.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα  ηλεκτρονικής  υποβολής  ένστασης  κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  Κρατικών  Ενισχύσεων,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης

Οι  επιχειρήσεις  δύνανται  να  υποβάλλουν  δύο  ακόμα  νέες  αιτήσεις χρηματοδότησης  μόνο  στην  περίπτωση  που  η  κάθε  προηγούμενη  αίτησή τους  έχει  απορριφθεί  ή υπήρξε  έγγραφη  οικειοθελής  απόσυρση  της  προηγούμενης  αίτησης  χρηματοδότησης. Ωστόσο, σημειώνεται  ότι,  σε  περίπτωση  υποβολής  ένστασης,  δεν  είναι  δυνατή  η  επανυποβολή  της  αίτησης χρηματοδότησης μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση επί της υποβληθείσας ένστασης.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund