Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
8/7/2019 - Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών στη Δράση «Ψηφιακό Aλμα»

Ανακοινώθηκε ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών στη Δράση «Ψηφιακό Aλμα»

Συγκεκριμένα αποφασίζεται η βαθμολογική  κατάταξη των Αιτήσεων  Χρηματοδότησης  των  Επενδυτικών  Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών της  Δράσης  σύμφωνα  με τον Πίνακα 1 της σχετικής απόφασης, καθώς και η απόρριψη σαράντα εννιά (49) Αιτήσεων  Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, με το σχετικό/ούς λόγο/ους απόρριψης, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 3.176.711,66 ευρώ.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα  ηλεκτρονικής  υποβολής  ένστασης  κατά αυτής,  μέσω  του  Πληροφοριακού  Συστήματος Κρατικών  Ενισχύσεων,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας δέκα (10)  ημερολογιακών  ημερών,  από  την επομένη της έκδοσης της απόφασης.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund