Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
28/8/2019 - Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙV "Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις" του B' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙV "Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις" του B' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 30 ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Ι της σχετικής απόφασης θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Δύο Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες δεδομένου ότι κατά την αξιολόγηση κρίθηκε ότι δεν υπάρχει ταυτότητα ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αντίστοιχης εγκεκριμένης (από το Πρόγραμμα SME Instrument του Ορίζοντα 2020) πρότασης με την πρόταση που υποβλήθηκε στο ΠΣΚΕ, όπως προϋπολογισμό (και τυχόν επιμερισμό του ανά συνδικαιούχο /εταίρο, αν αφορά ομάδα επιχειρήσεων), φυσικό αντικείμενο, ενότητες εργασίας και παραδοτέα.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV- Μέρος Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία.pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 17:00, τηλ 213 1300 177.

Σημειώνεται ότι έγκυρα θεωρούνται μόνο τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε έντυπη μορφή, ενώ τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται επικουρικά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του περιεχομένου, υπερισχύει η έντυπη μορφή.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει διαβιβαστικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα έγγραφα του φακέλου.

Ο αναφερόμενος στην απόφαση έλεγχος δικαιολογητικών για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης.

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησής τους.

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙV_Τ2ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης