Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
26/3/2020 - Τροποποίηση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι του B’ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» - Παράταση υποβολής δικαιολογητικών

Δημοσιεύθηκε Απόφαση τροποποίησης του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου των 45 ερευνητικών έργων του Β΄ Κύκλου της Δράσης. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020.

Η προθεσμία είναι καταληκτική και η μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV ΜΕΡΟΣ Β: «Δικαιολογητικά για την Έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης Β΄ΚΥΚΛΟΥ της Αναλυτικής Πρόσκλησης». Αναφορικά με τον τρόπο και το σημείο κατάθεσης του φακέλου δικαιολογητικών ισχύουν τα όσα αναφέρονται για την λειτουργία της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ κατά την διάρκεια ισχύος των μέτρων της εξάπλωσης κατά του ιού COVID-19, στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης