Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
26/5/2020 - 1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, χιλίων οκτακοσίων ενενήντα μίας (1.891) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 51.303.731,37 ευρώ.   

Ειδικότερα απορρίπτονται:

-  Διακόσια εξήντα ένα (261) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 7.029.630,63 ευρώ, καθώς δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης,

-  Τετρακόσια είκοσι εννέα (429) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 11.618.511,80 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα κατά το στάδιο έκδοσης των Προσωρινών Καταλόγων δυνητικών δικαιούχων, λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων,

-  Διακόσια ενενήντα δύο (292) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 7.645.358,38 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα λόγω χαμηλής βαθμολογίας,

-  Εννιακόσια εννέα (909) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 25.035.228,96 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα λόγω μη προσκόμισης φυσικού φακέλου.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης