Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
27/5/2020 - 1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»”

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»” του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εκατόν εβδομήντα τριών (173) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 87.662.975,46 ευρώ.

Ειδικότερα από τις 173 αιτήσεις χρηματοδότησης:

-  Απορρίπτονται ενενήντα τέσσερις (94) αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 47.812.924,14 ευρώ, επειδή α) δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την αναλυτική Πρόσκληση, είτε στο κριτήριο Β, είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας ή β) κρίθηκε ότι το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου δεν είναι συμβατό με το θεματικό τομέα/ειδική Δράση και τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

-  Απορρίπτονται εξήντα (60) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 28.962.449,67 ευρώ, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της κάθε ειδικής Δράσης και κατηγορίας περιφέρειας της Δράσης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

-  Απορρίπτονται δύο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης, για τις οποίες οι δυνητικοί δικαιούχοι υπέβαλαν επιστολή απόσυρσης πριν την ολοκλήρωση της αξιολογητικής διαδικασίας και την έκδοση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων.

-  Απορρίπτονται δέκα επτά (17) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.455.399,25 ευρώ, διότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης