Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   >

9/5/2016 - Έκδοση του Περιοδικού Panorama 56 στα ελληνικά: Συντονισμένες προσπάθειες για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης

Η ανοιξιάτικη έκδοση 2016 του περιοδικού Panorama είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή και περιέχει πολλά άρθρα που περιγράφουν αναλυτικά τους διάφορους τύπους υποστήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υλοποίησης.                                                                

Εξετάζουμε ακόμα τα αποτελέσματα της έρευνας «Εξάλειψη των εμποδίων στις παραμεθόριες περιοχές» και τα βασικά πορίσματα μιας πρόσφατα δημοσιευμένης έρευνας σχετικά με τις αντιλήψεις περί ποιότητας ζωής σε ευρωπαϊκές πόλεις. Επίσης, αναλύουμε τις συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και παρουσιάζουμε την εργασία του δικτύου IQ-NET.

Η ενότητά μας «Με Δικά Σας Λόγια» παρουσιάζει συμβολές από την Ελλάδα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Θα βρείτε επίσης τη συνήθη επιλογή ειδήσεων και παρουσίαση έργων από όλη την ΕΕ.

Διαβάστε το Panorama εδω

moreπερισσότερα...

9/5/2016 - Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Δράσης από 32,5 εκατ. ευρώ σε 50 εκατ. ευρώ και συνεπώς η τροποποίηση του σημείου 2 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με Α.Π. 1170/290/Α2/08.03.2016 και 1898/483/Α2/13.04.2016 όμοιες αποφάσεις.

moreπερισσότερα...

27/4/2016 - Aύξηση προϋπολογισμού για τον Α Κύκλο του Προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" από τα 32,5 εκ.ευρώ στα 50 εκ.ευρώ & Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του Προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» έως 24/5/2016

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην αύξηση του προϋπολογισμού του Α Κύκλου από τα 32,5 εκ. ευρώ στα 50 εκ. ευρώ. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και η καταληκτική της ημερομηνία, κατόπιν της παράτασης που έχει ήδη δοθεί, είναι η 10η Μαΐου 2016.

Επιπροσθέτως, μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από άνεργους και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση. Ζητούμενο είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων, κάτι που προϋποθέτει την βελτίωση πρόσβασης στην πληροφόρηση και την απλοποίηση των διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό υπήρξαν σημαντικές καινοτομίες στις ίδιες τις διαδικασίες και τη λειτουργία του συστήματος ΕΣΠΑ, με τη διαδικασία των προδημοσιεύσεων, την μεγαλύτερη αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη μείωση του χρόνου και κόστους υποβολής πρότασης (κατατίθεται ηλεκτρονικά, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά στη φάση υποβολής κ.α.). Αλλαγές εισήχθησαν και στη φάση αξιολόγησης, με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια, τη μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους και του χρόνου αξιολόγησης, αλλά και στη διαδικασία εκταμίευσης της ενίσχυσης με τη σημαντική πρωτοβουλία δημιουργίας καταπιστευτικού λογαριασμού που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Από πλήθος παραγωγικών και κοινωνικών φορέων αλλά και από πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων δεχτήκαμε πλήθος αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας υποβολής. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομίας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Ενημερώνουμε επίσης ότι οι τέσσερις συγκεκριμένες δράσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που υλοποιεί το Υπουργείο μας είναι οι πρώτες του είδους που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντάσσονται – μεταξύ άλλων - η ενθάρρυνση της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων και η ενίσχυση των Δομών Στήριξής τους, όπως είναι οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators)  - με θεματική ή μη εξειδίκευση. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους δικαιούχους της δράσης που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε θερμοκοιτίδες και να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκμεταλλευόμενοι και τις σχετικές δυνατότητες χρηματοδότησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

moreπερισσότερα...

26/4/2016 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις Προσκλήσεις των 4 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ

Εκδόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις Προσκλήσεις των 4 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ καθώς και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τα πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ.

Δείτε το αρχείο εδώ


   

moreπερισσότερα...

25/4/2016 - 2η Τροποποίηση και Παράταση υποβολής προτάσεων έως 24/5/2016 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την 2η Τροποποίηση και  Παράταση υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης 

moreπερισσότερα...

21/4/2016 - Hμερίδα με θέμα: «Η μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020: Απολογισμός δράσεων, επιτεύγματα, προβλήματα και σχεδιασμός νέου προγράμματος»

O Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε σήμερα σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης με θέμα: «Η μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020: Απολογισμός δράσεων, επιτεύγματα, προβλήματα και σχεδιασμός νέου προγράμματος». Σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, ο Υφυπουργός αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση τον Υπουργό Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά, τόνισε το σημαντικό ρόλο που παίζει ο πολιτισμός στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και κατΆ επέκταση στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναφερόμενος στον επιπόλαιο και άστοχο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στα προβλήματα των υπέρογκων υπερδεσμεύσεων σειράς προγραμμάτων, σημείωσε ότι μετά από εντατική εργασία η προηγούμενη προγραμματική περίοδος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την Ελλάδα να είναι πρώτη ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ σε απορρόφηση πόρων. Επιπλέον, είναι η πρώτη χώρα-μέλος με εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων 2014-2020. Επετεύχθη έτσι ο τριπλός στόχος: να χρηματοδοτηθεί η πραγματική οικονομία με σημαντικούς πόρους (5 δισ. ευρώ το τελευταίο τετράμηνο του 2015), να εξασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των έργων της περιόδου 2007-2013 και να ξεκινήσουν τα προγράμματα της νέας περιόδου πριν από κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε.

«Στη νέα προγραμματική περίοδο είναι απαραίτητος και στον τομέα του πολιτισμού ένας στρατηγικός σχεδιασμός υλοποίησης δράσεων και διάθεσης κονδυλίων που στον πυρήνα του θα έχει την ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του πολιτισμού, του σεβασμού και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της στήριξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας», επεσήμανε ο Υφυπουργός και πρόσθεσε: «Ήδη, άλλωστε, έχει γίνει σημαντική δουλειά. Σε σαφώς δυσκολότερες συνθήκες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, βρισκόμαστε συγκριτικά τουλάχιστον κατά δυο χρόνια πιο μπροστά στον προγραμματισμό μας, καθώς οι πρώτες εντάξεις έργων του τομέα πολιτισμού για την νέα προγραμματική περίοδο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Εντάξεις έργων του τομέα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο του 2010, που αντιστοιχεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο στο τέλος του 2017».

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα αντίληψη για το σχεδιασμό των δράσεων που αφορούν τον πολιτισμό και αποτυπώνεται στις προσκλήσεις των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ που βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης. Για παράδειγμα, στο τομεακό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ένας από τους οκτώ άξονες στους οποίους έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα είναι οι «πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες». Στις προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί, αναγνωρίζεται η σημασία του πολιτισμού και δίνεται η ευκαιρία στους καλλιτέχνες να διεκδικήσουν χρηματοδότηση.

Τέλος, ο Υφυπουργός υπογράμμισε πως στόχος είναι μέσω των έργων του νέου ΕΣΠΑ να υλοποιηθούν δράσεις με προστιθέμενη αξία για τον πολιτισμό, τους καλλιτέχνες και την κοινωνία, δράσεις και υποδομές με υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα ενταγμένες στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

moreπερισσότερα...

18/4/2016 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει επιχορηγήσεις 647 εκατ. ευρώ σε 277 κορυφαίους ερευνητές

Την Πέμπτη 14 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας απένειμε τις υψηλού κύρους επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας (Advanced Grants) σε 277 έμπειρους ερευνητές. Η χρηματοδότηση συνολικής αξίας 647 εκατ. ευρώ, θα τους βοηθήσει να επιδιώξουν τις περισσότερο υποσχόμενες ιδέες τους και να εκτελέσουν έρευνα αιχμής με ενδεχόμενο πρωτοποριακό αντίκτυπο στην επιστήμη και περαιτέρω στην κοινωνία.

Ο κ. Carlos Moedas, αρμόδιος Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, δήλωσε: «Ως μέλος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρηματοδοτεί το έργο ορισμένων λαμπρών επιστημόνων στην έρευνα αιχμής, των οποίων οι ανακαλύψεις μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για την έναρξη νέων βιομηχανιών, νέων αγορών και να συνεισφέρουν στην ευημερία του πλανήτη».  Τα προγράμματα έρευνας τα οποία έχουν προταθεί από τους νέους δικαιούχους των επιχορηγήσεων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις φυσικές επιστήμες και μηχανική, μέχρι τις βιοεπιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Τα προγράμματα τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση αφορούν κβαντικούς υπολογιστές νέας γενιάς, ψυχιατρικές διαταραχές, ενεργό γήρανση, καθώς και νανοϋλικά με μαγνητικές ιδιότητες. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται στο πλαίσιο του πυλώνα «Αριστεία στην Επιστήμη» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Από την Ελλάδα, δύο κορυφαίοι ερευνητές, ο κ. Ταβερναράκης Νεκτάριος και ο κ. Φύτας Γεώργιος από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έλαβαν επιχορηγήσεις για προγράμματα έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες καθώς και στις φυσικές επιστήμες και στη μηχανική αντιστοίχως.

moreπερισσότερα...

18/4/2016 - Νέα έκδοση του Περιοδικού Panorama 56- 'Aνοιξη 2016

Η νέα έκδοση του περιοδικού Panorama της Ε.Ε. είναι ήδη διαθέσιμη ηλεκτρονικά και το κύριο άρθρο έχει τίτλο: «Συντονισμένες προσπάθειες για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης.» Παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα απο μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής στις Ευρωπαϊκές πόλεις, ένα εργαλείο διαχείρισης για την ανταλλαγή γνώσης (I-Q net) και τρόποι να ξεπεραστούν τα διασυνοριακά εμπόδια. 

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται επίσης ένα άρθρο για την εταιρεία κατασκευής πλαστικών προϊόντων MATRIX PACK, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝΙΙ και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».  Η επένδυση βελτίωσε την παραγωγή και οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών.  Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προμηθεύτηκε τον ακόλουθο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος σχετίζεται με τις 3 φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας:

•    Μηχάνημα Αυλακώσεων καλαμακίων υψηλής ταχύτητας (High speed straw corrugating machine)
•    Μηχάνημα Περιτυλίγματος μεμονωμένων καλαμακίων (High speed straw individual wrapping machine.  Η μηχανή αυτή δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης πάνω στο υλικό περιτύλιξης προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ειδικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας (private labeling).
•    Μηχάνημα Συσκευασίας καλαμακίων αυτόματη σακουλοποιητική (Straw autobagging machine). Έδωσε την δυνατότητα συσκευασίας με διαφορετικό αριθμό τεμαχίων, ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού πελάτη.

Η εταιρεία διατηρούσε 14 πελάτες εξωτερικού το 2011. Με τη λήξη του προγράμματος οι πελάτες εξωτερικού είχαν αυξηθεί σημαντικά φτάνοντας τους 63, ενώ το 2015 έκλεισε με σύνολο 88 πελατών σε 25 χώρες. 

Διαβάστε το Περιοδικό PANORAMA

moreπερισσότερα...

15/4/2016 - Εκδήλωση στην Κοζάνη για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) στις 20 Απριλίου 2016

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), διοργανώνουν την 7η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στην Κοζάνη, 20 Απριλίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020):

moreπερισσότερα...

14/4/2016 - Αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την Τρίτη 19/4 απο 15.00 έως 22.00

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19/4 από 15.00 έως 22.00 θα γίνει αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Το σύστημα δεν θα είναι διαθέσιμο για το ως άνω χρονικό διάστημα.

moreπερισσότερα...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund