Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   >

27/3/2019 - Με επιτυχία συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του Μητρώου Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας startupincubator.gov.gr

Το Μητρώο Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (startup incubator), αποτελεί μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των δομών υποστήριξης της  επιχειρηματικότητας της χώρας  με επίκεντρο την καινοτομία (π.χ. Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators).

Ως τώρα έχουν ενταχθεί με επιτυχία 12 δομές μετά από αξιολόγηση, οι oποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών και προσφέρουν χρήσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις φιλοξενούμενες επιχειρήσεις και ομάδες υπό σύσταση επιχειρήσεων.

moreπερισσότερα...

22/3/2019 - 1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με θέμα την απόρριψη  τεσσάρων (4) Πράξεων που υποβλήθηκαν στη Δράση.

moreπερισσότερα...

22/3/2019 - Έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Ανακοινώθηκε η έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ.

moreπερισσότερα...

18/3/2019 - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη-Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας»

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη-Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας», με είκοσι πέντε (25) επιλέξιμα ερευνητικά έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.286.760,64 ευρώ.  

moreπερισσότερα...

15/3/2019 - Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ» σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επενδυτικά σχέδια συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 186.500 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι, η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις αυτών θα είναι σταδιακές και με συνεχή ροή. 

moreπερισσότερα...

14/3/2019 - Τροποποίηση της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου, μετά την εξέταση των ενστάσεων, για τη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» - Παρέμβαση ΙΙ

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου αποτελεσμάτων της Παρέμβασης ΙΙ της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» μετά την εξέταση των ενστάσεων. 

 

moreπερισσότερα...

13/3/2019 - 2η Απόφαση για την έγκριση 4 πρόσθετων Δομών στο Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Τέσσερις (4) νέες Δομές προστέθηκαν μετά από αξιολόγηση στο Μητρώο Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας http://www.startupincubator.gov.gr που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ. 

Το Μητρώο αποτελεί μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των Δομών υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας παρέχοντας πληροφορίες στους νέους επιχειρηματίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται από Θερμοκοιτίδες-Εκκολαπτήρια, Accelerators, Χώρους Συνεργασίας και Τεχνολογικά Πάρκα.

 

 

moreπερισσότερα...

8/3/2019 - 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ανακοινώθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

moreπερισσότερα...

8/3/2019 - 4η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με θέμα την ένταξη επιπλέον σαράντα έξι (46) επενδυτικών σχεδίων.

moreπερισσότερα...

8/3/2019 - 6η Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης & 6η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την Δράση:"Επιχειρούμε Έξω"
moreπερισσότερα...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund