Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ (Β Κύκλος) [27/6/2019]


Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Προϋπολογισμός Προγράμματος: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 136,7 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ, 80,6 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ και 23,6 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ για επιχορηγήσεις ενεργειακών παρεμβάσεων σε κατοικίες.

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Επιλέξιμες Κατοικίες: Μονοκατοικία, Πολυκατοικία, Μεμονωμένο διαμέρισμα

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:

 • να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • να υφίσταται νόμιμα
 • να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) – το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017– σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Επιδοτούνται για:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: από 25% έως 70%.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr/ και την σχετική υποσελίδα για τον Β’ Κύκλο https://exoikonomisi-b.ypen.gr/

Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης:

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας: Από 16.09.2019 και ώρα 12:00

Υπόλοιπες Περιφέρειες:

Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου
Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου
Αττική: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
Δυτική Μακεδονία: Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην κάθε Περιφέρεια/ομάδα Περιφερειών θα ξεκινά στις 10.00 το πρωί της οριζόμενης ημερομηνίας. 

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31/12/2021.

Επισημάνσεις:

 • Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται  η  υποβολή αιτήσεων  για  περισσότερες  ιδιοκτησίες  από  το  ίδιο  πρόσωπο  εάν οι  επιπλέον  της  μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.
 • Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα και στη πορεία υποβολής της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο κεντρικό help desk του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 3000877 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr 
 
Για τις τρέχουσες ενημερώσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://exoikonomisi-b.ypen.gr/welcome

 Συνημμένα Αρχεία
11/11/2019 Οδηγίες για την πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση (Β' Κύκλος)
16/9/2019 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων
16/9/2019 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης
16/9/2019 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για τη Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής
31/7/2019 1η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής - ΦΕΚ
31/7/2019 Παραρτήματα
31/7/2019 Οδηγίες για την υποβολή αίτησης
28/6/2019 Συχνές Ερωτήσεις (Β Κύκλος)
27/6/2019 ΦΕΚ και Οδηγός Εφαρμογής
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης