Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

Εξοικονομώ - Αυτονομώ [26/11/2020]


Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».


Προϋπολογισμός Προγράμματος

896,75 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ αφορά πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ και 170,75 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Ωφελούμενοι του προγράμματος

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.


Επιλέξιμες Κατοικίες

Mονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).


Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

1. Να υφίσταται νόμιμα και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
2. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
3. Να έχει καταταχθεί βάσει του A Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
4. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Α).
5. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) συνδεδεμένο με τον ως άνω ΑΦΜ πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Β).
6. Να υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία (πολυκατοικία Τύπου Α & Β).


Ενεργειακός στόχος – Απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση που υποβάλλεται με την αίτηση θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ΠΕΑ.

Η επίτευξη του ενεργειακού στόχο πιστοποιείται από την έκδοση νέου ΠΕΑ (Β ΠΕΑ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.


Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις

 1. Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός
 2. Θερμομόνωση
 3. Συστήματα θέρμανσης/ψύξης
 4. Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης ΖΝΧ
 5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% μέχρις ενός ποσού:

 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Η συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων & Καταγραφής Παρεμβάσεων.
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με:
    -  την υποβολή της αίτησης.
   - την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου.
   - την προσκόμιση των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση. 
 • Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), μέχρις ενός ποσού.
 • Η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αναβάθμισης ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρις ενός ποσού. (Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β).

Ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων
 • Μονοκατοικία/ Μεμονωμένο Διαμέρισμα: έως 50.000 ευρώ.
 • Πολυκατοικία τύπου Α: έως 50.000 ανά διαμέρισμα.
 • Πολυκατοικία τύπου Β: έως 80.000 ευρώ.


Ποσοστό επιχορήγησης

Από 35% έως 100%.


Υποβολή αιτήσεων
 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.grΠροθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης
 

 • Ήπειρος και Ιόνια νησιά : 11.12.2020
 • Αττική: 14.12.2020
 • Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 16.12.2020
 • Δυτική Ελλάδα: 18.12.2020
 • Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο 21.12.2020
 • Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: 25.01.2021
 • Δυτική Μακεδονία: 27.01.2021
 • Κεντρική Μακεδονία: 29.01.2021
 • Θεσσαλία: 01.02.2021

Για τις Πολυκατοικίες: 03.02.2021


Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο κεντρικό help desk του Προγράμματος στο τηλέφωνο 2106241829 (ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00, Δευτέρα-Παρασκευή) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: support.exoikonomo@prv.ypeka.gr και infoexoikauto@hdb.gr 

 Συνημμένα Αρχεία
12/4/2021 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων
11/4/2021 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, μετά τη διαδικασία Έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής
8/1/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Δράσης [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
8/1/2021 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για την υποβολή αιτήσεων (Πολυκατοικία τύπου Α')
8/1/2021 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για την υποβολή αιτήσεων (Πολυκατοικία τύπου Β')
1/12/2020 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
26/11/2020 Παραρτήματα του Οδηγού Εφαρμογής
26/11/2020 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για την υποβολή αιτήσεων
26/11/2020 Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης (ΦΕΚ)
26/11/2020 Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
26/11/2020 Παράρτημα ΙΙΙ – Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
26/11/2020 Παρουσίαση του προγράμματος
26/11/2020 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19