Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β κύκλος) [10/11/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 10/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 073

Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Λοιπούς φορείς καθ' αρμοδιότητα: (Ανεξάρτητες Αρχές), (Ανώνυμες Εταιρίες Εποπτευόμενες από Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:

α) να είναι εθνικής εμβέλειας και β) να έχουν στην αρμοδιότητά τους τη ρύθμιση ή/και επεξεργασία ή/και διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ 02-11i-2.4-04.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων αναβάθμισης των λειτουργιών των Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Εποπτευόμενων Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Ανεξάρτητων Αρχών για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Οι πράξεις που δύνανται να ενταχθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ικανότητας των ανωτέρω φορέων για την υποστήριξη - κατά τρόπο ουσιαστικό και τελέσφορο – της ανάπτυξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη χώρα μέσω της:

 • Απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν άμεση επίδραση στην επιχειρηματικότητα 
 • Αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις
 • Aνάπτυξης ενός σταθερού και συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις

Κατά συνέπεια αναμένεται να απλοποιηθούν περίπλοκες διαδικασίες, να υπερκεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και να αντιμετωπιστούν διοικητικές επιβαρύνσεις που επηρεάζουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων και κατ΄επέκταση δυσχεραίνουν την δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις και αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την προσαρμογή στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ενδεικτικές μορφές πράξεων είναι οι ακόλουθες:

 • Λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Εποπτευόμενων Φορέων των Υπουργείων και των Ανεξάρτητων Αρχών στους τομείς αρμοδιότητάς τους (ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας, οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών/αρμοδιοτήτων κ.ά.),
 • Ανάπτυξη ή και ενίσχυση των διαδικασιών τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται στην ελληνική αγορά,
 • Ενίσχυση μηχανισμών εποπτείας της αγοράς: Βελτίωση λειτουργίας των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου της αγοράς,
 • Δημιουργία θεσμικού και διοικητικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις,
 • Εφαρμογή σχεδίων δράσης που συνιστούν υποχρεώσεις της Χώρας έναντι των Θεσμών ή αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς,
 • Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της εξαγωγικής τους ικανότητας,
 • Παρεμβάσεις για δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος, με άρση εμποδίων και διοικητικών επιβαρύνσεων στο σύνολο της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας,
 • Υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για το σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων.

Στην παρούσα πρόσκληση μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εξοπλισμού/πληροφοριακής υποδομής/λογισμικού μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης, συνδέονται άμεσα με αυτή και δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού προυπολογισμού της προτεινόμενης πράξης.

Πληροφορίες: Σπυριδούλα Σπηλιοπούλου, Τηλ.: 2131503648, 2131503776, Email: spilispi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
10/10/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»
4/10/2019 1η τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
24/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς»
11/4/2019 1η Τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
22/3/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
29/11/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
6/11/2018 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»
26/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: "Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή"
22/10/2018 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
17/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης»
5/10/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
5/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
27/9/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»
30/8/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
7/8/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης που το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει προς ενδιαφερόμενους επενδυτές»
2/8/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Δράσεις για την προώθηση του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από ενεργειακή χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων δράσης στο πλαίσιο των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.»
17/7/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»
28/6/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Αναβάθμιση πλαισίου και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική επιχειρηματικότητα»
6/6/2018 Απόφαση Απόρριψης Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας»
30/5/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»
15/5/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
2/3/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών»
2/3/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
10/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
10/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund