Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ [30/8/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/8/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/8/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/11/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 104

Προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση που εμπίπτει στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με 02-11i 2.4-03 (όπως ισχύει). Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο της δράσης αφορά στην δημιουργία ενός ανοιχτού μηχανισμού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα υποστηρίξει τη Δημόσια Διοίκηση στο να αναπτύξει τις ικανότητες εκείνες που θα της επιτρέψουν να υποστηρίξει νέους ανθρώπους να επεξεργαστούν και να αναπτύξουν την ιδέα τους η οποία θα συμβάλει στους στόχους του Δημοσίου Τομέα. Ο μηχανισμός θα είναι εστιασμένος σε εφαρμογές ΤΠΕ για τη Δημόσια Διοίκηση.

Μέσω της προτεινόμενης δράσης, ο μηχανισμός θα λειτουργήσει επιπλέον σαν πυρήνας προσέλκυσης νέων ανθρώπων, σαν χώρος ανάπτυξης και υποστήριξης νέων ιδεών, σαν πύλη τεχνολογικής ευαισθητοποίησης προς τη Δημόσια Διοίκηση, αναβαθμίζοντας την εξωστρέφειά της και παρέχοντάς της νέες ευκαιρίες και σαν τέτοιος θα παρέχει ένα σύνολο εξειδικευμένων και μοναδικών υπηρεσιών:

  • ανίχνευση (PATHFINDER) και καταγραφή ευκαιριών και νέας γνώσης που παράγεται στους φορείς του Δημοσίου (Κεντρική Διοίκηση, φορείς και οργανισμοί του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΟΤΑ, πάσης φύσεως ΝΠΔΔ κ.ο.κ.) με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και λύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης,
  • υπηρεσία τεχνολογικής προαξιολόγησης,
  • διαρκής δικτύωση και διασύνδεση με μεταφορά πληροφορίας και εμβάθυνση των συνεργειών (πχ: μεταξύ σχετικών στελεχών Τομέων του δημοσίου και επιστημόνων στον τομέα ΤΠΕ κ.ο.κ.) με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με υπηρεσίες δικτύωσης και εξιδεικευμένης συμβουλευτικής για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,
  • προώθηση της χρήσης ανοικτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιοποίησή τους στη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ, βασιζόμενα σε εργαλεία (υποδομές G-cloud) και διαθέσιμες δοκιμαστικές βάσεις δεδομένων καθώς και στα ανοικτά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης,
  • επιχειρηματική ευφυΐα και διερεύνηση αγορών,
  • υπηρεσίες σχετικές με διανοητικό κεφάλαιο.

Στα αποτελέσματα της δημιουργίας του Κόμβου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντάσσονται η βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, η εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας του κράτους (δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, ΟΤΑ κ. ο.κ.) και η υιοθέτηση των καλύτερων διεθνών πρακτικών. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών και κατ΄ επέκταση η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει να γίνει με τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία και η συνέχεια της δράσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των προαναφερόμενων ενεργειών.

Στην παρούσα πρόσκληση μπορεί να συμπεριλαμβάνεται αναγκαία υποδομή με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας έως 30% του προϋπολογισμού) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013, υπό την προϋπόθεση ότι δαπάνες εξοπλισμού είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, Τηλ.: 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
17/10/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
17/10/2018 Νέα Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
30/8/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/8/2018 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης