Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β κύκλος) [21/9/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/09/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/04/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 110

Προϋπολογισμός: 70.387.748,44 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα (αποκλειστικά: Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες Επιχειρήσεων)
  • Ομοσπονδίες Εργαζομένων (που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας)
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων και Ενώσεις Επιχειρήσεων

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των Πράξεων θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι εθνικής εμβέλειας και να υφίστανται πριν την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης,

2. Να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της πράξης, για την οποία υποβάλλουν πρόταση.

3. Να απασχολούν έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (πλην των μελών του ΔΣ) πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης. Η σχέση εργασίας θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι της ολοκλήρωση της πράξης. Η μη τήρηση της ανωτέρω απαίτησης, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, θα επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Στην περίπτωση νέας πρόσληψης, ήτοι μετά τη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, δεν λαμβάνεται υπόψη η πρόσληψη εργαζομένων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού των μελών ΔΣ και εν γένει των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση του Δυνητικού Δικαιούχου.

Πληροφορίες: αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο trainingemployees@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
13/1/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills»
13/1/2021 Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και απόρριψη εναπομενόντων υποβεβλημένων Τεχνικών Δελτίων Πράξης της Πρόσκλησης
16/12/2020 Έγκριση του Πρακτικού 7/26-10-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων της Πρόσκλησης
23/11/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.»
26/10/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας-Ποιότητας Παραγωγής»
30/9/2020 Απόρριψη της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, για την ενίσχυση των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα»
23/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β κύκλος)»
23/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
23/9/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills»
16/9/2020 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
15/9/2020 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
1/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)»
26/5/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Παροχή Σύγχρονης Εκπαίδευσης με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Σύγχρονες Γνώσεις και Δεξιότητες στην Αλυσίδα Αξίας Ποιοτικών Προϊόντων Αγροδιατροφής»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για την Απόκτηση Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα - ΔΗΜΗΤΡΑ»
2/4/2020 Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 4/10-02-2020, 5/18-03-2020 και 6/23-03-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων της Πρόσκλησης
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP»
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP»
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»
26/2/2020 Απόφαση Έγκρισης 3ου Πρακτικού της Πρόσκλησης
6/2/2020 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων»
18/12/2019 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
17/12/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β Κύκλος)»
17/12/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Σύγχρονες Δεξιότητες στις Βιομηχανικές Εφαρμογές, στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και στην Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Μεταποίησης Βάμβακος»
7/10/2019 1η τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο. Μ.Τ.Ε.»
27/9/2019 Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την Πρόσκληση «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β Κύκλος)
27/6/2019 Απόφαση Έγκρισης 2ου Πρακτικού της Πρόσκλησης
14/6/2019 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
31/5/2019 Ορθή Επανάληψη- Απόφαση Έγκρισης 1ου Πρακτικού της Πρόσκλησης
13/5/2019 Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων
7/5/2019 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
6/5/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων
19/4/2019 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
16/4/2019 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων
31/10/2018 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση (πρώτη συμπληρωματική έκδοση)
8/10/2018 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση
24/9/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
24/9/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
21/9/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/9/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης