Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νομοθεσία
- ΕΚ 2195/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΚ 2195/2002 - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002,περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Κατεβάστε το αρχείο

- ΕΚ 448/ 2001 της Επιτροπής

ΕΚ 448/ 2001 - της επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001,για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων

Κατεβάστε το αρχείο

- Κοινοτική νομοθεσία για την απασχόληση

EK 600/ 2005 - Απόφαση του συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών

EK 601/ 2005 - Σύσταση του συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005, σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας (2005-2008)

EK 544/ 2006 - Απόφαση του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2006, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών

Κατεβάστε τα αρχεία

- Κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις

ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ - του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

2006/C 179/02 - Ερμηνευτική ανακοίνωση της επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις»

 

Ερμηνευτική ανακοίνωση της επιτροπής σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο (12/04/2000)

 

 

COM(2001) 566 τελικό - Ερμηνευτική ανακοίνωση της επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων και τις δυνατότητες ένταξης κοινωνικών πτυχών στις συμβάσεις αυτές (Βρυξέλλες, 15.10.2001)

 

EΚ 1564/2005 - της επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/EK - του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

ΟΔΗΓΙΑ 2005/51/ΕΚ - της επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων

 

Διορθωτικό στην οδηγία 2004/17/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134 της 30ής Απριλίου 2004)

 

ΕΚ 15/ 2005 - Απόφαση της επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2004) 5769]

 

ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

ΟΔΗΓΙΑ 2005/75/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

ΕΚ 2083/ 2005 - της επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων

 

ΕΚ 213/ 2008 - της επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV

 

ΕΚ 1422/ 2007 - της επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

 

ΟΔΗΓΙΑ 2006/123/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

 

Κατεβάστε τα αρχεία

- Κοινοτική νομοθεσία για τη διαφάνεια

COM(2007) 127 τελικό - Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου "Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια"(Βρυξέλλες, 21.3.2007) {SEC(2007) 360}

COM(2006) 194 τελικό - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ" (Βρυξέλλες, 3.5.2006)

Κατεβάστε τα αρχεία

- Κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον

ΟΔΗΓΙΑ 2008/50/ΕΚ  - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη

ΟΔΗΓΙΑ 85/337/ΕΟΚ - του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ - του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

ΟΔΗΓΙΑ 97/11/ΕΚ - του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων

ΟΔΗΓΙΑ 2003/35/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων

Κατεβάστε τα αρχεία

- Κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις

2006/C 194/02 - Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

2006/C 54/08 - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013

2008/C 82/01 - Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

ΕΚ 1628/ 2006 - της επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

ΕΚ 1627/ 2006 - της επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με τα τυποποιημένα έντυπα κοινοποίησης των ενισχύσεων

ΕΚ 1998/ 2006 - της επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

2001/C 37/03 - Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

2006/C 286/04 - Guidelines on National Regional aid for 2007-2013 (1) — National regional State aid map: Greece, Estonia, Lithuania

N 408/2006 — GREECE
National regional State aid map 1.1.2007-31.12.2013

2005/C 297/04 - Κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Κατεβάστε τα αρχεία

- Κοινοτική νομοθεσία για τη συνοχή

ΕΚ 702/ 2006 - Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή (Ελληνικά - Αγγλικά)

Κατεβάστε τα αρχεία

- ΕΚ 1828/ 2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση -Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατεβάστε το αρχείο

- ΕΚ 846/ 2009 της 1ης Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 846/2009 - της επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009,για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατεβάστε το αρχείο

- EK 1083/ 2006 - του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006

EK 1083/ 2006 - του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

ΕΚ 397/ 2009 - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση

Διορθωτικό στον κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 - του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006)

ΕΚ 284/2009 - του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση

Κατεβάστε τα αρχείαinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης