Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» συστάθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β'/8.12.2000).

Με βάση τα άρθρα 5 (παρ 1) και 6 του ν 4314/2014 (Α΄ 265) μετονομάστηκε σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (2014 -2020) και υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με βάση το ΦΕΚ 1248/24-06-2015 έγινε αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014.

Με βάση το ΦΕΚ 2064/15-06-2017 έγινε Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014.

Η Υπηρεσία ήταν υπεύθυνη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ, ΚΠΣ 2000 – 2006) και «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007 -2013).

Επιπροσθέτως, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007 – 2013 είχε και αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας με πόρους που της έχουν εκχωρηθεί από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΕΠ  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και το ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 -2020) που εγκρίθηκε από την Ε.Ε στις 18.12.2014.

Οργανόγραμμα ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» συγκροτείται από οκτώ (8) Μονάδες ως εξής: 

  • Α1. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και οριζόντιων θεμάτων.

  • Α2. Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1, 2, 4 και 7, συμπεριλαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών καθώς και για πράξεις τεχνικής βοήθειας οριζόντιου χαρακτήρα.

  • Α3. Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματικών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών.

  • Β1. Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1,4, και 7 πλην των πράξεων ΤΠΕ

  • Β2. Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 3 πλην των πράξεων ΤΠΕ.

  • Β3. Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 6,8,10 και 11 πλην των πράξεων ΤΠΕ.

  • Β4. Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 2, καθώς και των πράξεων ΤΠΕ των λοιπών θεματικών στόχων.

  • Γ. Οργάνωσης – Υποστήριξης.

Στελέχωση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στελεχώνεται με προσωπικό από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν 3614/2007.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ περιγράφονται αναλυτικά στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
44212/ΚΠΣ Γ'301/ΦΕΚ Β' 1623/29.12.2000 και 2974/666Δ/Φ.04/ ΦΕΚ Β' 564/1.4.2008

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Πιστοποίηση ISO 9001: 2008

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε από τον Ιούνιο 2003 στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001: 2008 και επαναπιστοποιείται ανά τριετία.

Οι διαδικασίες του συστήματος, ενημερώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:2008 που διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, πραγματοποιείται ετησίως από την TUV HELLAS (RWTUV) SΑ.

Απόφαση για τη δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ο κατάλογος είναι εμπλουτισμένος με πρόσθετες κατηγορίες προμηθευτών ειδικότερα στη κατηγορία Β5 που αφορά σε Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κατηγορίες  Αξιολογητών Έργων Εξοικονόμησης  & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , έργων ΤΠΤΠΕ, Τεχνικών Έργων – Υποδομών κ.α.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31-12-2023


Δείτε εδώ τα αρχεία εγγραφής και επανεγγραφής καθώς και το υλικό συμπλήρωσης των αιτήσεων στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 

Προγενέστεροι Κατάλογοι συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών:

Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2015
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2014
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2013
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2012
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2011
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2010


infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης