Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
e-Βιβλιοθήκη

Οδηγίες Σηματοδότησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Πινακίδες)

Για Έργα των ΠΕΠ που υλοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με τίτλο «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» (έκδοση 2015 – επικαιροποίηση ως προς το λογότυπο του Υπουργείου Οικονομίας)

Για Έργα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (έκδοση 2015 - επικαιροποίηση ως προς το λογότυπο του Υπουργείου Οικονομίας)

Για Έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" (έκδοση 2015 - επικαιροποίηση ως προς το λογότυπο του Υπουργείου Οικονομίας)

Για Έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Για Έργα των ΠΕΠ που υλοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με τίτλο "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" των Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ)

Για Έργα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" ΄(έκδοση 2012)

Για Έργα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" ΄(έκδοση 2014 - επικαιροποίηση ως προς το λογότυπο του Υπουργείου Ανάπτυξης)

Οδηγός "αρχαρίων" σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Oδηγίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Ιούνιος 2011)

Δείκτες Απάτης

Οδηγός ΣΔΕ υπόνοιας απάτης

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Οδηγός

Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013

Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας

Λογότυπα

ΣΗΜΑΙΑ ΕΕ

Λογότυπο ΕΠΑΝ ΙΙ και ΕΣΠΑ

Eγχειρίδια Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων

Νέος Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (3η έκδοση Ιούνιος 2011)

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Έντυπα

Επιστολή Έγκρισης Εγχειριδίων

Ηλεκτρονική υποβολή δελτίων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Κατεβάστε τον εκπαιδευτικό οδηγό, Έκδοση 2, Ιούνιος 2010

Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, Υποέργου & οδηγίες συμπλήρωσης (3_1, 3_2, 3_3, 3_4)

Κατεβάστε το αρχείο...

ΥΠΑΣΥΔ – Κωδικοποιημένο κείμενο

Κατεβάστε το αρχείο...

Νόμος 3614/2007 – Κωδικοποιημένο κείμενο

Κατεβάστε το αρχείο...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης