Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Συχνές Ερωτήσεις

Απόκρυψη Όλων | Εμφάνιση Όλων

Ποιός ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ;

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με δράσεις που υποστηρίζουν: την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, την ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον.


Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του ΕΠΑΝ ΙΙ;

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠΑΝ ΙΙ ανέρχεται στο ποσό των 1.818 εκ. ευρώ για τις 8 γεωγραφικές περιοχές παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” - ΕΠΑΝ ΙΙ (περιφέρειες στόχου 1) και 890 εκ. ευρώ για τις υπόλοιπες 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (Αττική, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα) αρμοδιότητας παρέμβασης των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τις 13 περιφέρειες ανέρχεται σε 2.708 εκ. ευρώ.


Ποιές οι βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο 2007-2013;

Η προώθηση της καινοτομικότητας, υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και η ενίσχυση της αειφορίας.


Στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ, ποιοι τομείς πράξεων θα χρηματοδοτηθούν;

Οι τομείς πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η Βιομηχανία, η Ενέργεια, ο Τουρισμός, η Έρευνα και Τεχνολογία, η Προστασία του Καταναλωτή, το Εμπόριο, ο Πολιτισμός και το Ανθρώπινο Δυναμικό.


Τα προγράμματα που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας;

Τα προγράμματα που προκηρύσσονται από το ΕΠΑΝ ΙΙ, απευθύνονται γενικά στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή προϋπολογισμών.


Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής ειδοποίησης - ενημέρωσης για τα προγράμματα που προκηρυσσονται στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ;

Στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΙΙ, www.antagonistikotita.gr, υπάρχει η επιλογή «Θέλω να Ενημερώνομαι!» που οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το email τους, για να λαμβάνουν ενημέρωση για οτιδήποτε νεότερο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΙΙ σχετικά με  προγράμματα που προκηρύσσονται, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κ.τ.λ. που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” καθώς και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, όπως το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων και ΕΠΑΝΑΔ.


Από πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι  να πάρουν πληροφορίες για τα προγράμματα και να προμηθευτούν τους οδηγούς των προγραμμάτων; Υπάρχει κόστος για την προμήθεια ενημερωτικών εντύπων;

Το Γραφείο Πληροφόρησης που λειτουργεί στην οδό Μεσογείων 56, Αθήνα, παρέχει τηλεφωνική ενημέρωση από τη γραμμή 801 1136300 καθώς και κατ’ ιδίαν ενημέρωση και έντυπο υλικό, το οποίο διανέμεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους (απο Δευτέρα έως Παρασκευή απο τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.). Υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα πρόσβασης στους οδηγούς των προγραμμάτων ηλεκτρονικά μέσα από τον ιστοχώρο του ΕΠΑΝ IΙ www.antagonistikotita.gr στο πεδίο ‘Ανοιχτές Προκηρύξεις’, καθώς επίσης και από τους διαδικτυακούς τόπους www.espa.gr, www.startupgreece.gr. Επίσης ενημέρωση και ενημερωτικό υλικό παρέχεται και από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, κατ’ εξοχήν αρμόδιοι για την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται.


Ποιό είναι το ποσό και ποσοστό χρηματοδότησης στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ;  Είναι απαραίτητη η ιδιωτική συμμετοχή; Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται;

Το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης δεν είναι σταθερό, αλλά προσδιορίζεται κάθε φορά από τον οδηγό κάθε προκήρυξης.  Ανάλογα με το ποσοστό χρηματοδότησης καθορίζεται και το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στους οδηγούς των προκηρύξεων.


Η ένταξη της επιχείρησης σε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή της σε κάποιο από τα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ;

Σε ορισμένα από τα προγράμματα του ΕΠΑΝ II ισχύει ο κανόνας de minimis που δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να εισπράξει αθροιστικά σε περίοδο 3 ετών ενίσχυση που θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 €. 


Δικαίωμα υποβολής προτάσεων στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ έχουν μόνο οι Έλληνες υπήκοοι ή και οι αλλοδαποί;

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα στη χώρα και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό κάθε προκήρυξης.


Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αξιολόγηση και την έγκριση των υποβληθέντων προτάσεων;

Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση των προτάσεων.  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται καθορίζεται από το πλήθος των προτάσεων που έχουν υποβληθεί σε κάθε πρόγραμμα.


Υπάρχει πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφορικά με την προκήρυξη νέων προγραμμάτων από το ΕΠΑΝ ΙΙ;

Κάθε φορά που προκηρύσσεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα γίνονται επιπλέον σχετικές ανακοινώσεις στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο, καθώς επίσης αναρτώνται και στις ιστοσελίδες των φορέων που προκηρύσσουν τα προγράμματα. Αναλυτική πληροφόρηση αναρτάται και στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.startupgreece.gr.


Σε ποιούς φορείς υποβάλλονται οι προτάσεις;

Οι προτάσεις υποβάλλονται στους φορείς που καθορίζονται κάθε φορά από την εν λόγω προκήρυξη και αναγράφονται στους οδηγούς των προγραμμάτων.


Θα προκηρυχθούν τα προγράμματα  της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων;

Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν ανοιχτές προκηρύξεις που να αφορούν στην επιχειρηματικότητα για γυναίκες και νέους.  Σε περίπτωση που ανάλογα προγράμματα προκηρυχτούν στο μέλλον, θα ανακοινωθούν άμεσα στις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.startupgreece.gr


Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο προκηρύσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος νέα προγράμματα;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο να προκηρύσσονται νέα προγράμματα.


Υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υπαχθούν σε κάποιο πρόγραμμα;


Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικούς στόχους, προϋποθέσεις, δικαιούχους και επιλέξιμες δαπάνες, ως εκ τούτου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προσαρμόζονται ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα.Θα πρέπει να είμαι άνεργος για να μπορέσω να υπαχθώ σε κάποιο πρόγραμμα;

Εφόσον υπάρχει πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ανέργους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό (π.χ. κάρτα ανεργίας σε ισχύ).


Έχω ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή μου στο Newsletter, μέσω της επιλογής μου «Θέλω να ενημερώνομαι».  Παρόλα αυτά δεν λαμβάνω το σχετικό ενημερωτικό E-mail.

Έχει παρατηρηθεί ότι η υπηρεσία του Hotmail δεν ενδείκνυται για τη λήψη ενημέρωσης. Αν επιλέξατε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

  • Ελέγχετε το λογαριασμό σας κάθε 29 ημέρες, ώστε να μην απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας.
  • Ελέγξτε το φάκελο "Junk Mail" και απενεργοποιήστε την επιλογή "Remove the Junk Mail".
  • Βεβαιωθείτε ότι το Inbox δεν ξεπερνά το διαθέσιμο χώρο.
  • Συνιστάται η επιλογή άλλης δωρεάν υπηρεσίας αλληλογραφίας π.χ. Yahoo

Στην περίπτωση που εξακολουθείτε να διαπιστώνετε αδυναμία στη λήψη του Ενημερωτικού E-mail ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πληροφόρησης.
infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης