Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (A Κύκλος) [10/3/2017]


Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.


Δικαιούχοι της Δράσης

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».


Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

  1. Δαπάνες προσωπικού.
  2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
  3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
  4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
  5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
  7. Δαπάνες καινοτομίας
  8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις


Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000 ευρώ 

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000 ευρώ.


Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 542.535.722 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και υλοποιείται μέσω δύο (2) κύκλων (Α κύκλος 342.535.722 ευρώ, Β & Γ κύκλος 200.000.000 ευρώ).


Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση, ήτοι έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Την Πρόσκληση για τον Β' κύκλο μπορείτε να δείτε εδώ.


Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

- Το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr

- τις ιστοσελίδες:

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ότι πληροφορίες σχετικά με την Επιχειρηματική Ανακάλυψη είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369

 Συνημμένα Αρχεία
1/12/2021 Εικοστή έβδομη (27η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
30/9/2021 Εικοστή έκτη (26η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
2/8/2021 Εικοστή πέμπτη (25η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
18/6/2021 Εικοστή τέταρτη (24η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
15/4/2021 Εικοστή τρίτη (23η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
29/1/2021 Εικοστή δεύτερη (22η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
27/11/2020 Εικοστή πρώτη (21η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
20/11/2020 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την εξάμηνη οριζόντια παράταση των έργων της Δράσης, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών
18/11/2020 Απόφαση χορήγησης οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών
29/10/2020 Εικοστή (20η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
30/9/2020 Δέκατη ένατη (19η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
11/9/2020 Τρίτη (3η) έκδοση Εγχειριδίου Οδηγιών για τα Δικαιολογητικά για την Επαλήθευση Δαπανών
30/7/2020 Δέκατη όγδοη (18η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
27/7/2020 Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Εξέτασης Ένστασης και Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης II
17/6/2020 Δέκατη έβδομη (17η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
18/5/2020 Ορθή Επανάληψη - Δέκατη έκτη (16η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
12/5/2020 Δέκατη έκτη (16η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
22/4/2020 Τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙ
15/4/2020 Δεύτερη (2η) έκδοση Εγχειριδίου Οδηγιών για τα Δικαιολογητικά για την Επαλήθευση Δαπανών
18/2/2020 Δέκατη πέμπτη (15η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
14/2/2020 Τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Ι
20/1/2020 Δέκατη τέταρτη (14η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
18/12/2019 Δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
13/12/2019 Επικαιροποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙΙ
23/9/2019 Δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
6/6/2019 Ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
15/3/2019 Πρώτη (1η) έκδοση Εγχειριδίου Οδηγιών για τα Δικαιολογητικά για την Επαλήθευση Δαπανών
14/3/2019 Παρέμβαση ΙΙ - Έγκριση πρακτικών των Επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων
14/3/2019 Παρέμβαση ΙΙ - Τροποποίηση της Απόφασης προσωρινού καταλόγου μετά την εξέταση των ενστάσεων
21/12/2018 Παρέμβαση Ι -Επικαιροποίηση Προσωρινού Πίνακα
21/12/2018 Παρέμβαση Ι - Αποτελέσματα Ενστάσεων - Επικαιροποίηση Οριστικών Αποτελεσμάτων
17/10/2018 Δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - Παρέμβαση ΙΙ
17/10/2018 Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙ
10/10/2018 Τροποποίηση της Απόφασης Προσωρινού καταλόγου μετά την εξέταση των ενστάσεων - Παρέμβαση ΙΙΙ
7/9/2018 Ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - Παρέμβαση ΙΙ
1/8/2018 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - Παρέμβαση ΙΙ
26/7/2018 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - Παρέμβαση ΙΙ
24/7/2018 Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης III
19/7/2018 Εκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - Παρέμβαση ΙΙ
10/7/2018 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - Παρέμβαση ΙΙ
29/6/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης - Παρέμβαση Ι &ΙΙ
29/6/2018 Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Ι
5/6/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης - Παρέμβαση ΙΙ
25/5/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης - Παρέμβαση Ι
24/5/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρώτης (1ης) Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης - Παρέμβαση I
9/5/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης - Παρέμβαση Ι
20/3/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τα ερευνητικά έργα του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ
16/3/2018 Απόφαση Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙΙ
16/3/2018 Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙΙ
1/2/2018 Συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς" της Ενιαίας Δράσης
31/1/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
17/1/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση ΙΙ «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
29/11/2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
27/11/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης II "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς"
23/11/2017 Διευκρινιστικά ερωτήματα σε ακολουθία του Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017 εγγράφου της ΕΥΚΕ (Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε. Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μια επιχείρησης ως προβληματικής)
8/11/2017 Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας για Έργα της Δράσης - Παράρτημα IX της Αναλυτικής Πρόσκλησης (αρχείο word)
30/10/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι " Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις"
26/10/2017 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
22/9/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ
26/6/2017 Απόφαση έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
13/6/2017 Ζητήματα Εφαρμογής Κανονισμού Ε.Ε 651/2014
2/6/2017 Δεύτερη (2η) τροποποίηση και Παράταση έως τις 15/6/2017 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
2/6/2017 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (4η έκδοση - εμπλουτισμός/αλλαγή των ερωτήσεων 36, 38, 53, 68, 80 και β) Προσθήκη νέας ερώτησης 82)
19/5/2017 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (3η έκδοση - προσθήκη Ερωτήσεων αριθ. 66 - 81 και τροποποίηση 35 38 46 56 60 & 64 – 19/5/2017)
19/5/2017 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ ,4η έκδοση -19052017
11/5/2017 Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης έως και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00
13/4/2017 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, 3η έκδοση - 11042017
7/4/2017 Οδηγίες Συμπλήρωσης για το βήμα IV - Επισυναπτόμενα Έγγραφα
29/3/2017 Δεύτερη (2η) Εκδοση Εντύπου Υποβολής Πρότασης Ερευνητικού Έργου (Υπόδειγμα)
24/3/2017 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (2η έκδοση - προσθήκη Ερωτήσεων αριθ. 47 - 65 και τροποποίηση 23 29 & 30 – 24/3/2017)
23/3/2017 Εγχειρίδιο_ΠΣΚΕ_Ερευνώ_Δημιουργώ_Καινοτομώ_2η_Εκδοση_23032017_αλλαγή I 2 4_Ι 3 4_ I 4 5_II 1 5_II 2 1
13/3/2017 Περίληψη Πρόσκλησης Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
13/3/2017 Έντυπο Υποβολής Πρότασης Ερευνητικού Έργου (Υπόδειγμα)
13/3/2017 Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας
13/3/2017 Υπόδειγμα Ερωτήσεων
13/3/2017 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης
13/3/2017 Κατηγοριοποίηση HORIZON 2020
13/3/2017 Οδηγός Χρήστη για τον Ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
10/3/2017 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
10/3/2017 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» Α' Κύκλος (Ορθή επανάληψη ως προς τις ερωτήσεις 3,13,24,30,42,46)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19